Mobile menu

ازمزایای این کود میتوان به:

افزایش بار دهی وکیفیت محصول

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی

غلبه بر کمبود مواد غذایی

توان آمیختگی با اکثر آفت کشها،علف کشها و قارچ کشها

مناسب برای انواع محصولات زراعی،درختان میوه و مزارع

میزان مصرف این کود نیز به صورت :

محلول پاشی: 100 الی 150 گرم در 100 لیتر آب

آبیاری: 1 الی 2.5 کیلو گرم در 1000 متر مربع